அரசியல் நாவலை தழுவி எடுக்கப்படும் ‘நோட்டா’

அரசியல் நாவலை தழுவி எடுக்கப்படும் ‘நோட்டா’


‘????? ?????’, ‘????????’ ?? ?????? ??????? ??????????? ?????? ?????? ‘??????’ ????? ????? ?????? ????????????. ?????? ???????? ??????? ‘??????? ??????’ ????? ????? ??????????? ???????????. ???????? ?????? ???????? ??????? ??????? ???? ?????????????.

?????? ???? ??????? ????????????? ??? ???????, ?????????? ???? ??????????? ?????? ‘???????????’ ???? ??????? ????????? ??????? ?????????????. ???? ????? ??????? ????? ???? ??????????????? ??????????? ???????????? ?????? ?????????????????.

The post ??????? ????? ????? ????????????? ‘??????’ appeared first on Tamilcinema.com.Source link airmaxco airmaxco michael kors handtasche

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *